psykoterapi7top 

"Jeg oplever at styrken ved den emotions-fokuseret terapi ligger i dens teori om forandring. I stedet for at fokusere på teorierne om funktioner eller en diagnose, så har den emotions-fokuseret terapi mere fokus på en forståelse af hvordan mennesker kan forandre sig"

Ovennævnte citat er sagt af Leslie Greenberg, der er professor i psykologi fra York Universitet i Canada. Greenberg er en af de mest markante udviklere af Emotion Focused Therapy, den emotions-fokuseret terapi.

Den emotions-fokuserede terapi vækker interesse i mange psykoterapeutiske miljøer i hele Europa og er en vigtig modvægt til hele den kognitive terapeutiske bølge, der dominerer i øjeblikket.

Man kan opsummere hele Greenbergs teori i en enkelt sætning; In order to heal it, you have to feel it!

FØLELSER

Følelser spiller en yderst central rolle for vores adfærd. Vores følelser (emotioner) giver os informationer om situationer, behov, følelser, mening og handling. Terapien arbejder mod en omdannelse eller ændring af følelser (emotioner). Der er tale om en proces, hvor terapien hjælper med at forandre en følelse med en anden følelse og dermed skabe et hele, hvor der er opbygget nye handlemønstre uden de gamle blokeringer. Det lyder meget teknisk, men de overordnede principper for en emotionel ændring er vores evne til at kunne udtrykke sig, at regulere, at reflektere - og at transformere sig.

EVIDENSBASERET

Den emotions-fokuseret terapi er en evidensbaseret (Greenberg1998, Goldman2006 og Watson2003) metodisk tilgang med et bredt teoretisk fundament - bl.a. den nyere emotionsteori, neuroaffektiv udviklingspsykologi, tilknytningsteori og kognitionsforskning. Den integrerer klient-centrerede, gestalt og eksistentielle terapier, og fører dem sammen i en nutidig psykologisk tænkning. Evidensbaseret terapi kan beskrives som en eksplicit og velovervejet anvendelse af forskningsbaseret viden suppleret af andre former for erhvervet viden, som ud fra klientens erfaringer og prioriteringer samt de tilstedeværende ressourcer kan danne grundlag for klinisk terapi.

ANERKENDT

Den emotions-fokuserede terapi er som den første og i øjeblikket den eneste terapiform inden for den oplevelsesorienterede psykoterapeutiske tradition, anerkendt som evidensbaseret og derved unik i sin empirisk baserede tilgang. Bl.a. inden for behandling af traume-, angst-, depression og parterapi. Der forskes stadig og nye områder kommer til. At en terapiform er evidensbaseret, betyder dog ikke nødvendigvis, at den virker bedre, end andre terapiformer, blot at virkningen er videnskabeligt dokumenteret. Der er med andre ord tale om en metode, der hviler på veldokumenterede og velbeskrevne forskningsresultater, og som i øjeblikket markerer sig stadigt stærkere i Europa, Canada og i USA.

HVORDAN FUNGERER EMOTIONS FOKUSERET TERAPI?

Emotions-fokuseret terapi har det grundlæggende princip, at man ikke kan forlade et sted, før at man er ankommet.
Klienter skal derfor i kontakt med følelser og erfaringer, før de kan ændres. Det handler sådan set ikke om, at klienter opdager ting, de ikke vidste - men snarere, at de bliver mere opmærksomme på aspekter af sig selv, og måden de oplever sig selv på som skaber forandring.

HVAD ER TEORIEN BASERET PÅ?

Emotionsteori (Teorier om hvordan følelser styres af eller indlejres i opfattelser, tanker og andre kognitive mønstre)
Neuroaffektiv udviklingspsykologi (Personlighedsmæssige udviklingsprocesser i hjernens nervesystem)
Tilknytningsteori (Psykologisk teori, der beskæftiger sig med børns stærke emotionelle bånd til deres primære omsorgsperson(er)
Kognitionsforskning (Omfatter bl.a. tænkning, perception, kategorisering, sprogbeherskelse og hukommelse)